Aankoopvoorwaarden – HHP Local Applicator
close
close VRAAG MEER INFO
VRAAG MEER INFOchevron_right

Aankoopvoorwaarden

1. Basisprincipe

Voor bestellingen of overeenkomsten zijn alleen onze aankoopvoorwaarden van toepassing. Verkoopsvoorwaarden van de leverancier die daarvan afwijken of andere overeenkomsten in verband met een bestelling of een contract zijn slechts bindend voor ons indien ze als toevoeging bij onze aankoopvoorwaarden schriftelijk bevestigd werden.

2. Bestelling

Slechts schriftelijk meegedeelde en ondertekende bestellingen of overeenkomsten zijn geldig. Telefonische en mondelinge bestellingen zijn slechts bindend voor ons, indien ze schriftelijk bevestigd werden.

3. Orderbevestiging

Binnen de 5 dagen verwachten we een schriftelijke orderbevestiging met bindende levertermijnen.

4. Prijs

Prijsstijgingen moeten door ons schriftelijk bevestigd worden. Als de marktsituatie een prijsvermindering toelaat, dan moet de overeengekomen prijs overeenkomstig verlaagd worden. Hetzelfde is ook van toepassing bij jaarbestellingen. Indien het niet tot een akkoord komt over de nieuwe prijzen, hebben we het recht ons uit het contract terug te trekken. In zoverre geen speciale overeenkomst gesloten werd, worden verzendings- en verpakkingskosten mee inbegrepen in de prijs.

5. Levering

Afwijkingen van onze bestellingen of overeenkomsten zijn slechts toegelaten mits onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating. De leverancier is verplicht de levertermijnen aangegeven in de bestelling of andere overeenkomsten precies na te leven. Indien deze termijnen wegens door de leverancier mee te delen omstandigheden niet nageleefd worden, hebben we het recht, naar eigen keuze, hetzij ons uit de overeenkomst terug te trekken en vervanging te krijgen vanwege een derde partij, hetzij schadevergoeding wegens niet naleven te eisen. Verdere wettelijke eisen zijn niet van invloed hierop. Meerkosten die ontstaan door vertraagde leveringen of diensten, moeten door de leverancier terugbetaald worden. Het aanvaarden van een vertraagde levering of dienst impliceert geen afstand van aanspraak op vervanging. Overmacht stelt de leverancier slechts vrij indien hij ons zonder verwijl op de hoogte brengt.

6. Facturering

Wij verlangen kopieën van de facturen. Ze moeten ook overeenstemmen met de nummers en beschrijvingen zoals vermeld in de bestelling.

7. Kwaliteitsvereisten

De leverancier is verplicht de technische voorschriften vereist voor zijn prestaties na te leven en de kwaliteit in overeenstemming met de voorschriften inzake kwaliteitsgaranties te verzekeren.

8. Aanvaarding

Arbeidsconflicten, bedrijfsonderbrekingen, onvoorziene en onvermijdelijke obstakels en andere factoren die een vermindering van onze behoefte tot gevolg kunnen hebben, evenals gevallen van heirkracht ontslaan ons van de verplichting tot aanvaarding.

9. Productaansprakelijkheid

Indien we wegens inbreuk op van hogerhand opgelegde veiligheidsvoorschriften e. d., op grond van nationaal of internationaal recht, verantwoordelijk gesteld (productaansprakelijkheid) worden, moet de leverancier de schade die wij daardoor lijden voor zijn rekening nemen, voor zover zijn leveringen of zijn manier van handelen foutief waren en aan de basis van de schade lagen.

10. Risico-overdracht

Voor de risico-overdracht in geval van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de goederen gelden de wettelijke bepalingen.

11. Betalingsvoorwaarden

De goederen worden contant betaald bij ontvangst van de goederen.

12. Extra bevoorrading

Stoffen of onderdelen die we extra bezorgen blijven onze eigendom en mogen slechts gebruikt worden volgens onze specificaties. We zijn mede-eigenaars van producten waarbij door ons geleverde materialen of onderdelen gebruikt worden, en dit in de verhouding van de waarde van de bijgeleverde producten tot de totaalwaarde.

13. Reservering

De goederen zullen door ons aanvaard worden onder voorbehoud van inspectie op correctheid en degelijkheid. De leverancier is verantwoordelijk voor gebreken, ongeacht of ze onmiddellijk of slechts later aan het licht komen, zolang de garantieperiode loopt, in de mate waarin we, onverminderd onze andere wettelijke rechtshulpmiddelen, het recht hebben naar keuze, gratis vervangingslevering, gratis reparatie van de gebreken of een gepaste prijsvermindering te eisen.

14. Plaats van levering en bevoegde rechtbank

De plaats van levering is de plaats waar de goederen, op grond van onze instructies, moeten geleverd worden. De bevoegde rechtbank is Oudenaarde.

hhp bvba

Opgemaakt: April 2015

Contact: info@hhp.be